VKM 

PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE ME KONTRATË TË PËRKOHSHME PËR VITIN 2016 NË NJËSITË E QEVERISJES QENDRORE

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 408, DATË 13.5.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT”, TË NDRYSHUAR

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 575, DATË 10.7.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR VLERËSIMIN DHE DHËNIEN ME KONCESION/PARTNERITET PUBLIK PRIVAT”

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 994, DATË 9.12.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË AKTEVE TË MARRJES SË TOKËS NË PRONËSI”

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 151, DATË 25.4.2002, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR STATUSIN “DËSHMOR I ATDHEUT””, TË NDRYSHUAR

PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE PËR TRANSFERIMIN E TË DREJTAVE DHE DETYRIMEVE, PERSONELIT, AKTIVEVE TË TRUPËZUARA DHE TË PATRUPËZUARA, TË ARKIVAVE DHE ÇDO DOKUMENTACIONI TJETËR ZYRTAR NË NJËSITË E QEVERISJES VENDORE, TË PREKURA NGA RIORGANIZIMI ADMINISTRATIVOTERRITORIAL

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 321, DATË 28.5.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SIGURINË NË DET, PLAZHE, NË UJËRAT E BRENDSHME NË THELLËSI TË TERRITORIT DHE GJATË USHTRIMIT TË SPORTEVE UJORE”, TË NDRYSHUAR

PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË NJËSIVE TË MBROJTJES SË FËMIJËVE

PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE INERTE

PËR UNIFIKIMIN E PROCEDURAVE TË KONTROLLIT TË TERRITORIT NGA INSPEKTORATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT DHE AI I NJËSISË VENDORE

Tabela të munguara të vendimit nr. 894, date 4.11.2015

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE E PAGESAVE DHE PËR KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT NË MENSA E KONVIKTE, PËR NXËNËSIT E STUDENTËT NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE, PËR VITIN SHKOLLOR 2015–2016

PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT OPERACIONAL PËR FONDIN E ZHVILLIMIT TË RAJONEVE 2017-2018

PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS BILISHT

PËR RINOVIM LICENCE UJËSJELLËS FSHAT LUSHNJË SHA

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 24, DATË 26.11.2014, “PËR LICENCIM SHA UJËSJELLËSKANALIZIME ELBASAN”

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM TË GRANTIT “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT VENDOR DHE RAJONAL, SHTYLLA I

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1, DATË 4.2.2016, TË KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, DHE PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTE TË GRANTIT “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT VENDOR DHE RAJONAL, SHTYLLA I, THIRRJA I, PËR VITIN 2016

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT “SHQIPËRIA DIXHITALE”, PROGRAMI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, SHTYLLA III, SI DHE PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 13, DATË 25.2.2015, DHE VENDIMIN NR. 21, DATË 16.3.2015, TË KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE

PËR SHPALLJEN E THIRRJES I, PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE, NGA GRANTI 1 “SHQIPËRIA DIXHITALE”, PROGRAMI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, SHTYLLA III, PËR VITIN 2016

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 23, DATË 24.6.2015, “PËR LICENCIMIN UJËSJELLËS-KANALIZIME SHKODËR SHA”

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 26, DATË 22.12.2014 “PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS URA VAJGURORE”

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT TË ARSIMIT, PROGRAMI I ZHVILLIMIT VENDOR DHE RAJONAL, SHTYLLA I, SI DHE PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 19, DATË 16.3.2015 DHE VENDIMIN NR. 28, DATË 29.5.2015, TË KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE

PËR SHPALLJEN E THIRRJES I, PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE, NGA GRANTI I ARSIMIT, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I, PËR VITIN 2016

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT “REHABILITIMI MJEDISOR, GJELBËRIM DHE PYLLËZIM”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I

PËR SHPALLJEN E THIRRJES I, PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE, NGA GRANTI “REHABILITIMI MJEDISOR, GJELBËRIM DHE PYLLËZIM”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I, PËR VITIN 2016

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT “UJËSJELLËSKANALIZIME”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT “ARTI DHE KULTURA”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I

PËR SHPALLJEN E THIRRJES PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE, NGA GRANTI “SHËNDETËSIA”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I, PJESË E FONDIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, PËR VITIN 2016