VKM – Ujësjellëskanalizimet

PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS BILISHT

PËR RINOVIM LICENCE UJËSJELLËS FSHAT LUSHNJË SHA

PËR RIORGANIZIMIN E OPERATORËVE QË OFROJNË SHËRBIMIN E FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM, GRUMBULLIMIN, LARGIMIN DHE TRAJTIMIN E UJËRAVE TË NDOTURA

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 24, DATË 26.11.2014, “PËR LICENCIM SHA UJËSJELLËSKANALIZIME ELBASAN”

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 23, DATË 24.6.2015, “PËR LICENCIMIN UJËSJELLËS-KANALIZIME SHKODËR SHA”

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 26, DATË 22.12.2014 “PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS URA VAJGURORE”

PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËS KANALIZIME LIBRAZHD

PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËS KANALIZIME MAT

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 7, DATË 3.2.2017, “PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËS POLIÇAN”

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 49, DATË 2.12.2016, “LICENCIMIN PËR HERË TË PARË TË SHA UJËSJELLËS KANALIZIME BELSH”

PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËS KANALIZIME SKRAPAR

PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËS – KANALIZIME DURRËS

PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËS-KANALIZIME BERAT – KUÇOVË

MBI TARIFAT E UJIT PËR KONSUM PUBLIK PËR SHOQËRINË UK DURRËS SHA

PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËSKANALIZIME MALIQ

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 4, DATË 3.2.2017, “PËR LICENCIM SHA UJËSJELLËS-KANALIZIME ELBASAN”

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 51, DATË 2.12.2016, “PËR RINOVIMIN E LICENCËS TË SHA UJËSJELLËS MALËSI E MADHE”

PËR LICENCIMIN PËR HERË TË PARË TË SHA UJËSJELLËS-KANALIZIME CËRRIK

PËR LICENCIMIN E “UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR” SHA

PËR LICENCIMIN E “UJËSJELLËS SHKODËR FSHAT” SHA

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË KONTRATËN MODEL TË SHËRBIMEVE UJËSJELLËS KANALIZIME

PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT PËR PROGRAMIN UJËSJELLËS-KANALIZIME, SHPALLJEN E THIRRJES PËR APLIKIME PËR PROGRAMIN E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE SI DHE NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.20, DATË 16.3.2015, TË KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE