VKM – Reforma Administrativo Territoriale

PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË PËR ZBATIMIN E REFORMËS TERRITORIALE

PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE PËR TRANSFERIMIN E TË DREJTAVE DHE DETYRIMEVE, PERSONELIT, AKTIVEVE TË TRUPËZUARA DHE TË PATRUPËZUARA, TË ARKIVAVE DHE ÇDO DOKUMENTACIONI TJETËR ZYRTAR NË NJËSITË E QEVERISJES VENDORE, TË PREKURA NGA RIORGANIZIMI ADMINISTRATIVO-TERRITORIAL

PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHËM TË PAGESËS FINANCIARE PËR PROJEKTET ME AUTORITET KONTRAKTUES KOMUNAT, DERI NË KONSTITUIMIN E ORGANEVE PËRFAQËSUESE DHE EKZEKUTIVE TË NJËSISË SË RE

PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT TRANSITOR PËR ZBATIMIN E REFORMËS SË RE ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 1619, DATË 2.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KLASIFIKIMIN E FUNKSIONEVE, GRUPIMIN E NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE PËR EFEKT PAGE DHE CAKTIMIN E KUFIJVE TË PAGAVE TË PUNONJËSVE TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE”

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE PËR DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE 2015–2020

PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE ME KONTRATË TË PËRKOHSHME PËR VITIN 2016 NË NJËSITË E QEVERISJES QENDRORE

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 23, DATË 20.1.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE ME KONTRATË TË PËRKOHSHME PËR VITIN 2016 NË NJËSITË E QEVERISJES QENDRORE”, TË NDRYSHUAR

PËR ÇËSHTJET, OBJEKT KONSULTIMI, DHE STRUKTURËN, PROCEDURËN, FORMËN, MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJES QENDRORE ME VETËQEVERISJEN VENDORE