VKM – Asetet Publike

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË PRIVATIZIMIT TË BANESAVE DHE OBJEKTEVE TË KTHYERA NË FOND BANESE, ME VENDIME TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, NË PRONËSI TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE DHE TË SHTETIT, KU JANË SISTEMUAR ME STREHIM BANORË TË PAJISUR ME AUTORIZIM NGA ORGANET KOMPETENTE

PËR HEQJEN NGA FONDI PYJOR DHE KULLOSOR PUBLIK DHE PAKËSIMIN NË VOLUM TË SIPËRFAQES PREJ 38.6 HA NË OBJEKTIN “LESHNICA”, BASHKIA KUKËS,QË DO TË PËRDORET NGA SHOQËRIA “LLAGNAT”, SH.P.K. PËR SHFRYTËZIMIN E MINERALIT TË HEKUR-NIKELIT

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.614, DATË 7.7.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË PRIVATIZIMIT TË BANESAVE DHE OBJEKTEVE TË KTHYERA NË FOND BANESE, ME VENDIME TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, NË PRONËSI TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE DHE TË SHTETIT, KU JANË SISTEMUAR ME STREHIM BANORË TË PAJISUR ME AUTORIZIM NGA ORGANET KOMPETENTE”

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 336, DATË 4.5.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRANSFERIMIN E AKSIONEVE TË SHOQËRIVE TË TREGJEVE TË TREGTIMIT ME SHUMICË DHE PAKICË TË FRUTAPERIMEVE TE NJËSITË E QEVERISJES VENDORE”

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, DATË 8.10.2004, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE PËRDORIM TË BASHKISË KUÇOVË”, TË NDRYSHUAR

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 946, DATË 2.9.2009, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË BASHKISË KRUMË, TË QARKUT TË KUKËSIT”

PËR KALIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË PRONËS ME SIPËRFAQE 371 m2 TRUALL, PJESË E PRONËS ME NR. 17, ME EMËRTIMIN “REZIDENCA QEVERITARE VLORË”, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1058, DATË 16.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI KËSHILLIT TË MINISTRAVE, PËR DREJTORINË E SHËRBIMEVE QEVERITARE”, TË NDRYSHUAR

PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË NJËSISË ADMINISTRATIVE RUZHDIE, BASHKIA PATOS, TË QARKUT TË FIERIT

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 44, DATË 27.1.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË KOMUNËS KUSHOVË, TË QARKUT TË ELBASANIT”

PËR KALIMIN NË PRONËSI, NGA MINISTRIA E MBROJTJES TE BASHKIA KAVAJË, TË PRONËS NR. 365, ME EMËRTIM “ISH-BATERIA ABD”, ME VENDNDODHJE NË KALANË E TURRËS, SYNEJ, KAVAJË, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 515, DATË 18.7.2003, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË MBROJTJES”, TË NDRYSHUAR