Udhëzime

UDHËZIME

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 17.2.2017 “MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 955 DATË 7.12.2016 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURAVE, DOKUMENTACIONIT DHE MASËS SË PËRFITIMIT TË NDIHMËS EKONOMIKE”

PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 17.2.2017 “PËR PËRLLOGARITJEN E PËRFITIMIT TË NDIHMËS EKONOMIKE”

PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 5, DATË 17.2.2017 “MBI PËRDORIMIN E FONDIT TË KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE DERI NË 6 PËR QIND”

PËR ZBATIMIN E VENDIMIN TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 54, DATË 5.2.2014 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURËS DHE TË MËNYRËS SË DHËNIES ME QIRA, ENFITEOZË APO KONTRATA TË TJERA TË PASURISË SHTETËRORE”, TË NDRYSHUAR

PËR PROCEDURAT, AFATET KOHORE, STANDARDET DHE KRITERET E PLOTËSIMIT TË DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM, PËR RIORGANIZIMIN ADMINISTRATIVO-TERRITORIAL

PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË PËR KRITERET DHE PROCEDURAT PËR SHPËRNDARJEN DHE PËRDORIMIN E SUBVENCIONEVE SHTETËRORE PËR OFRUESIT E SHËRBIMEVE NË SEKTORIN E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË PERFORMANCËS, KONTRATËS SË PERFORMANCËS (MODEL TIP) PËR OFRUESIT E SHËRBIMEVE NË SEKTORIN E UJËSJELLËSKANALIZIMEVE

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË ADRESËS DHE RADHËN E VENDOSJES SË ELEMENTEVE TË SAJ

PËR MËNYRËN E EVIDENTIMIT, SHQYRTIMIT TË KUNDËRVAJTJEVE ADMINISTRATIVE, PROCEDURAT QË NDIQEN PËR MASAT ADMINISTRATIVE PLOTËSUESE DHE MIRATIMIN E PROCESVERBALIT TË KONSTATIMIT TË SHKELJES

PËR PRANIMIN, ADMINISTRIMIN E DOKUMENTACIONIT TEKNIK DHE GRAFIK TË PROJEKTIT TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE PËR SHPËTIMIN DHE LËSHIMIN E AKTEVE TEKNIKE

PËR KRITERET TEKNIKE TË KLASIFIKIMIT TË KULLOTAVE E LIVADHEVE DHE PROCEDURAT PËR DHËNIEN E TYRE PËR KULLOTJE E KOSITJE BARI

PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 1, DATË 16.3.201 “PR MËNYRËN DHE PROCEDURAT E ZBATIMIT TË PLANEVE TË PËRGJITHSHME VENDORE”

PËR SHFUQIZIMIN E UDHËZIMIT NR. 3, DATË 27.11.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHËM TË UDHËZIMIT NR. 1, DATË 18.7.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PROCEDURAT E DHËNIES ME QIRA TË TOKAVE BUJQËSORE TË PANDARA””

PËR RREGULLAT, PROCEDURAT E KËRKIMIT, TË SHQYRTIMIT E TË MIRATIMIT TË KËRKESAVE PËR DHËNIE NË PËRDORIM TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR PUBLIK

PËR MËNYRËN DHE PROCEDURAT E ZBATIMIT TË PLANEVE TË PËRGJITHSHME VENDORE

PËR MËNYRAT E KRYERJES SË ZHVARROSJES DHE ZHVARROSJES MURALE TË RASTEVE TË VEÇANTA