Takimi i organizuar nga Agjencia për Zbatimin e Reformës Territorialen në bashkëpunim me Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit

Agjencia per Zbatimin e Reformes Territoriale ne bashkepunim me Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit organizoi takimin informues dhe trajnues ne lidhje me funksionimin dhe menaxhimin e pyjeve dhe kullotave, funksion i transferuar tashme tek bashkite. Ne takim u diskutua ne lidhje me problematikat e konstatuara ne kryerjen e ketij funksioni nga ana e bashkive. Ne takim morren pjese drejtuesit e nivelit te dyte ne bashki si dhe drejtues te strukturave perkatese te bashkive qe mbulojne funksionimin dhe menaxhimin e pyjeve dhe kullotave.