Takim Rajonal Vlorë

TAKIM RAJONAL

Transferimi i funksioneve të reja tek bashkitë

  •  Problematika – Rekomandime
  • Datë 16 Shkurt 2016, Vlorë.

Me pjesëmarrjen e 125 përfaqësuesve të bashkive të qarqeve Vlorë, Gjirokastër dhe Fier si edhe drejtues të institucioneve qendrore në fushën e arsimit, ujitjes e kullimit, shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, mbrojtjes së pyjeve dhe kullotave.

Në këtë takim, u diskutua rreth problematikave të ndryshme që lidhen me transferimin e pesë funksioneve të mësipërme nga pushteti qëndror drejtë bashkive.