Takim Rajonal Korçë

TAKIM RAJONAL

  • Transferimi i funksioneve të reja tek bashkitë
  •  Problematika – Rekomandime

Datë 23 Shkurt 2016, Korçë.

Me pjesëmarrjen e 80 përfaqësuesve të bashkive të qarqeve Korçë, Elbasan dhe Berat si edhe drejtues të institucioneve qendrore në fushën e arsimit, ujitjes e kullimit, shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, mbrojtjes së pyjeve dhe kullotave.

Në këtë takim, u diskutua rreth problematikave të ndryshme që lidhen me transferimin e pesë funksioneve të mësipërme nga pushteti qëndror drejtë bashkive.