Konferenca e fillimit të projektit: “Siguria Vendore në Shqipëri”

Takimi i organizuar nga Agjencia për Zbatimin e Reformës Territorialen në bashkëpunim me Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit
June 4, 2018
Takimin me aktorët vendor dhe kombëtar, diskutimi mbi vlerësimin dhe raportimin për veprimatrinë e DLDP
June 4, 2018

Konferenca e fillimit të projektit: “Siguria Vendore në Shqipëri”

U zhvillua dje konferenca e fillimit të projektit: “Siguria Vendore në Shqipëri”. Në takim morrën pjesë kryetarë të bashkive dhe partner të projektit ku u diskutua mbi gjetjen e studimit bazë për Sigurinë Vendore në bashkitë partnere të projektit.
Drejtori i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore gjithashtu përfaqësues i Ministrisë së Brendshme shprehu angazhimin që do të punojë dhe do të jetë krahë njësive të vetëqeverisjes dhe projektit për të realizuar të gjithë objektivat dhe komponentët e tij.
#AMVV #AgjenciapërMbështetjeneVetëqeverisjesVendore#MinistriaeBrendshme