Mbledhja e Këshillit Konsultativ i Qeverisjes Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore

Trajnimin me temë “Politikat e Bashkimit Evropian në Nivel Lokal”
June 6, 2018
Konferenca me objekt diskutimi “Bashkitë në proçesin e integrimit të Shqipërisë në BE”
June 6, 2018

Mbledhja e Këshillit Konsultativ i Qeverisjes Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore

Mbledhja e rradhës e Këshillit Konsultative i Qeverisjes Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore, e zhvilluar në datë 20 Prill 2018 në ambientet e “The Plaza Hotel”, Tiranë. Në të këtë Këshill u prezantuan projektvendimet:
• Për miratimin e planit kombëtar për menaxhimin e cilësis së ajrit.
• Raporti mbi takime me kryetarët e bashkive
• Rishikimi i transfertave specifike për funksionet e reja
#AMVV #61BASHKITË #MINISTRIAETURIZMITDHEMJEDISIT#PROJEKTISTAR2 #PROJEKTIUSAID#MINISTRIAEFINANCAVEDHEEKONOMISË