Takimi i 8-të i Grupit të Posaçëm midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian

Takimi ne Bashkine Librazhd
May 2, 2019
Konferenca Kombëtare “Iniciativa e Dimensionit Social”
May 2, 2019

Takimi i 8-të i Grupit të Posaçëm midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian

Takimi i 8-të i Grupit të Posaçëm midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian per Reformat ne Pushtetin Vendor dhe Reformat ne Sherbimin Civil mbajtur sot në Tiranë për të diskutuar përparimin dhe sfidat e ardhshme, duke u fokusuar te transparenca në shërbimet , thellimin i reformës së decentralizimit, konsultimi publik midis qeverisë qëndrore dhe njësive të vetëqeverisjes vendore , me shumë investim publik, më shumë financa për funksionet e reja të NjQV .