Shpërndarja e pajisjeve hardware në kuadër të dixhitalizimit të arkivave

Shpërndarja e pajisjeve hardware

Në kuadër të projektit për dixhitalizimin e arkivave , AZRT nëpërmjet financimit të FZHR bëri të mundur pajisjen e të gjitha bashkive dhe njësive administrative të tyre me pjajisje hardware (kompjutera dhe pajisje multifunksionale, printer, skaner, fotokopje). Në total janë shpërndarë 770 kompjutera dhe 770 pajisje multifunksionale.