Malësi e Madhe
April 12, 2018
Selenicë
April 12, 2018

Sarandë

Bashkia Sarandë

Sipërfaqja: 58.96 km2

Popullsia: 56,124

Njesi administrative       Nr.banore     Nr.familje

* Sarandë                            46,315

* Ksamil                              9,128

GJITHESEJ                       55443         15948

Numri i fshatrave: 5

Fshatra Turistikë: Çukë, Ksamil

Pozita Gjeografike

Bashkia Sarandë kufizohet në veri me bashkitë Himarë dhe Delvinë, në jug me bashkinë Konispol, në lindje me bashkinë Finiq dhe në perëndim me detin Jon.

Profili:

Bashkia e Sarandës burimin kryesor të të ardhurave e ka të përbërë nga shërbimet e turizmit detar dhe kulturor.

Zhvillimi ekonomik

Në rritje rezultojnë bizneset që operojnë në fushën e tregtisë, akomodimit dhe shërbimit ushqimor në vijim të investimeve të reja në turizëm. Asetet kryesore ekonomike të bashkisë janë deti, peshkimi, liqeni i Butrintit dhe pasuritë arkeologjike.

Sfidat me të cilat duhet të përballet Bashkia Sarandë

Ndërtimet pa leje si dhe infrastruktura bazë, përfshirë ujin e pijshëm, largimin e ujërave të zeza, menaxhimi i plazheve publike dhe plazheve që aktualisht shfrytëzohen privatisht, rrugët lidhëse me plazhet relativisht të pakta të qytetit si dhe menaxhimi i mbetjeve të gurta pritet të jenë sfidat kryesore të bashkisë. Qyteti ka nevojë për investime të përmasave të konsiderueshme për të siguruar furnizimin me ujë të pijshëm të zonave të lidhura sakaq me ujësjellësin si dhe të zonave/pallateve dhe objekteve që nuk kanë ende akses në ujësjellës dhe që furnizohen ekskluzivisht me autobote. Menaxhimi i mbetjeve të gurta të hedhura përgjatë rrugëve kombëtare apo drejtpërsëdrejti në det është një sfidë tjetër. Përfundimi i sistemit të filtrimit të ujërave të zeza para se të derdhen në det është një punë e domosdoshme për të shmangur degradimin mjedisor. Menaxhimi i plazheve dhe sigurimi i hapësirave të plazheve për përdorim publik është një sfidë tjetër.

Financat:

Totali i të ardhurave përbëhet:

71% – Buxheti i Shtetit

29% – Të Ardhurat e Veta

 

 

 

 

 

 

Bujqësia

Sipërfaqe pyje dhe kullota në total dhe sipas njësisë administrative ……………
Siperfaqja bujqësore në total dhe sipas njësive, prodhimet bujqësore më të rëndesishme në total Saranda 0 ha

Ksamil   1592 ha

TOTAL   1592 ha

 

Kanale kulluese dhe ujitëse (km) në total dhe sipas njësive administrative ……………
Mbulimi me kullim dhe vaditje 0 ha

 

Sipërfaqet e gjelbërta në qytet

 

 

29.35 m2/ba

Mbulime me ndricim në zonat urbane dhe rurale

 

………………………………………..
Shërbimi i ujë dhe kanalizime, mbulimi në %

 

 

 

84.76 %

Mbulimi me shërbim pastrimi në %

 

……………………………………………

 

Edukimi

  • Shkollat e mesme
  • 9-vjecare
  • Kopshte
  • Cerdhe (në total dhe sipas njësive administrative)

 

 

 

 

 

 

Sipermarrja private:

  • Ndërrmarrjet sipas aktivitetit ekonomik

 

 

 

Projektet:

  • “Bashkitë për në Europë”
  • “Star 2”
  • “Program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, Askush të mos mbetet pas”
  • “Për planifikimin dhe qeverisjen vendore” USAID
  • “Bashki të Forta”

Kryetari i bashkisë: Adrian Gurma

Kryetari i Këshillit Bashkiak: Asaf Stroka

Numri i anëtarëve të Këshillit Bashkiak: 31

Numri i punonjësve të administratës: 367