Rreth Nesh

 

Rreth Nesh

 • Agjencia për Zbatimin e Reformës Territoriale (AZRT), është krijuar me VKM nr.83, dt.28.01.2015 “Për krijimin dhe funksionimin e Agjencisë për Zbatimin e Reformës Territoriale”
 • AZRT është institucion publik qendror, person juridik, me seli në Tiranë, në varësi të Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore, që financohet nga buxheti i shtetit dhe të ardhura të tjera të ligjshme.
 • AZRT-ja ka si mision dhënien e ndihmës për garantimin e vazhdueshmërisë së funksioneve dhe shërbimeve publike, në nivel vendor, në kuadër të zbatimit të reformës administrativo – territoriale.
 • AZRT-ja ka si qëllim mundësimin e zbatimit të reformës administrativo – territoriale, nëpërmjet bashkërendimit të të gjitha masave, proçeseve dhe mbështetjes administrative deri në arritjen e funksionalitetit të plotë të 61 bashkive të reja.
 • AZRT-ja ka gjithësej 14 punonjës. Organigrama dhe struktura e AZRT-së përcaktohen me urdhër të Kryeministrit.
 • AZRT-ja drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm, i cili organizon dhe drejton të gjithë veprimtarinë e kësaj agjencie.

 

 • AZRT-ja ka këto detyra dhe përgjegjësi specifike:
 • a) Mbështet Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore në bashkërendimin e masave dhe proceseve ndërmjet institucioneve shtetërore dhe organeve të qeverisjes vendore, në kuadrin e zbatimit të reformës administrativo – territoriale.
 • b) Mbështet dhe udhëzon punën administrative të institucioneve shtetërore dhe organeve të qeverisjes vendore për zbatimin e legjislacionit në fuqi, në kuadër të zbatimit të reformës administrativo – territoriale.
 • c) Ofron shërbime për njësitë e qeverisjes vendore, në kuadrin e zbatimit të reformës administrativo – territoriale.
 • ç) Bashkërendon punën me organizmat dhe partnerët ndërkombëtarë që mbështetin reformën administrativo – territoriale.
 • d) Ndërmerr dhe/ose zbaton projekte në mbështetje të njësive të qeverisjes vendore për garantimin e funksionalitetit administrativ dhe infrastrukturor, në kuadrin e reformës administrativo – territoriale.
 • dh) Ndihmon në hartimin e ndryshimeve dhe përmirësimin e kuadrit ligjor dhe nënligjor për zbatimin e reformës administrativo – territoriale.
 • e) Informon në mënyrë periodike institucionet publike dhe grupet e interesit për ecurinë e zbatimit të reformës administrativo – territoriale.