RREGULLORJA E BRENDSHME E FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV MIDIS QEVERISË QËNDRORE ME VETËQEVERISJEN VENDORE – E MIRATUAR DATË 15.02.2017

Shkodër
April 11, 2018

RREGULLORJA E BRENDSHME E FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV MIDIS QEVERISË QËNDRORE ME VETËQEVERISJEN VENDORE – E MIRATUAR DATË 15.02.2017

RREGULLORJA E FUNKSIONIMIT TË BRENDSHËM TË KËSHILLIT KONSULTATIV