Kukës
April 12, 2018
Fushë Arrës
April 12, 2018

Pukë

Bashkia Pukë

Sipërfaqja: 505,53 km2

Popullsia: 16.836 banorë

4 Njësi Administrative

 • Gjegjani
 • Rrapë
 • Qelëz
 • Qerret

Fshatra total: 41 Fshatra

Fshatra turistike: Qelëz

 

Pozita Gjeografike

Puka kufizohet në veri dhe në perëndim me Bashkinë e Vaut të Dejës, në lindje me Bashkinë Fushë Arrëz dhe në jug me Bashkitë Mirditë dhe Lezhë. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Pukës.

 

Profili i Bashkisë Pukë

Bashkia e Pukës është një ndër zonat e pasura minerare të vendit, e cila disponon gjithashtu një sipërfaqe të konsiderueshme pyjore.

Terreni malor i Pukës është shumë i përshtatshëm për zhvillimin e turizmit malor; krahas pasurive dhe burimeve natyrore me vlera të mëdha ekonomike që gjenden brenda hapësirës gjeografike të Pukës, kryesisht pyje natyrore, bimë mjekësore, pasuri nëntokësore minerare.

 

Zhvillimi ekonomik

Përpunimi i drurit shihet si një aktivitet me rëndësi për gjallërimin ekonomik të zonës.

Turizimi malor dhe hapja e pistave për zhvillimin e sportit të skive.

Mbështetja e bujqësisë dhe e blegtorisë konsiderohet e domosdoshme për zonën e Pukës.

Hanet e hapura për pritjen e turistave janë një tjetër faktor për gjenerimin e të ardhurave në zonën e Pukës.

Bashkia  Viti 2018
 Gjithsej Biznese

 

 Bujqësia  pyjet dhe  peshkimi   Industria   Ndërtimi  Tregtia   Tranporti e Magazinimi   Akomodimi dhe shërbimi ushqimor  Informacioni e Komunikacioni  Shërbime të tjera 
Pukë         298                   49            22               6            76                   29                      55                       11                 50

 

Sfidat me të cilat duhet të përballet Bashkia Pukë

Mbështetja e biznesit fason për hapjen e fabrikave në këtë bashki mendohet si një mundësi e mirë për punësimin e grave dhe vajzave si dhe për gjenerimin e të ardhurave.Gjithashtu promovimi i mëtejshëm i turizimit apo dhe Përpunimi i drurit si një aktivitet me rëndësi për gjallërimin ekonomik.

 

Financat

 

 

 

 

 

 

Edukimi

 • Shkolla të mesme të bashkuara: 3 shkolla
 • Shkolla 9-vjeçare: 16 shkolla
 • Shkolla fillore: 8 shkolla
 • Kopshte: 19 kopshte

Ujësjellësi

  Sh.A. UK Puke Shërbimet UK Njësi 2013 2014
1 Uji i pa-faturuar (humbjet) % 68,0 66,0
2 Niveli i matjes % 44,0 70,0
3 Cilësia e ujit Normal Normal
4 Orari i furnizimit orë/ditë 9,0 10,0
5 Eficienca e stafit personeli/000/lidhje 11,1 10,0
6 Mbulimi me ujë % 53,0 60,0
7 Mbulimi i kanalizimeve % 53,0 54,0

 

Mbulim pastrimi

% e popullsisë që shërbehet me grumbullimin e mbeturinave 50%
% e territorit që mbulohet me shërbim me grumbullimin e mbeturinave 50%

 

Bujqësia

Lloji i Tokës Private Shtetërore
Bujqësore 95.9% 4.1%
Truall 9.8% 0.2%
Livadhe 99.3% 0.7%
Pyje 0.0% 100.0%
Kullota 85.6% 14.4%
Jo- produktive 81.4% 18.6%
Totali 41.1% 58.9%

 

Nr. Nj.Q.V. Trungishte ha etj Cungishte Shkurre Kullota Urbane Inproduktive Ujore Sip. imësi pyjore Totali
ah pishë bredh lis
2 Rrape 82.25 549.90 0 18.85 1580.1 1279.45 227.65     193.1     3931.3
3 Blerim 54.50 344.80 17.7 533.30 1126.8 2259.50 78.10     390.6     4805.15
4 Qerret   1526.15     540.4 2556.35 744.55 665.60   457.8     6490.85
5 Pukë   936.20     83.6 610.75 69.50 21.75   241.05     1962.85
6 Gjegjan 5.25 2451.90   191.38 357.5 3167.26 642.25     1442.9     8258.43
  TOTALI                         25448,58

 

Sipërmarrja private:

Aktivitetet ekonomike të komunitetit lokal nga sektori kryesor i industrisë (burimi: INSTAT 2011)
  Bujqësia Industria Shërbime
Bashkia Puke 28,80% 12,50% 58,60%
Gjegjan 41,80% 18,70% 39,50%
Pukë 4,80% 11,60% 83,60%
Qelëz 51,50% 6,50% 42,00%
Qerret 51,10% 8,10% 40,70%
Rrapë 61,50% 12,20% 26,30%

 

Shpërndarje e të punësuarve sipas aktivitetit ekonomik dhe numri i sipërmarrjeve aktive ISTAT
Lloji i Biznesit Nr. i Bizneseve Numri i Punonjësve
Sektor shtetëror 25 1274
Shtetëror buxhetor 22 1232
Shtetëror jo buxhetor 3 42
Sektor privat 231 669
Të registruar si person fizik 155 200
Të registruar si subjekt juridik, nga të cilët 76 469
Firma vendase 75 468
Ndërmarrje të përbashkëta 1 1
Firma të huaja 1 250
Total 257 2193

 

Projekte

 • “Bashki Të Forta”
 • Programi i përbashkët i Kombeve të Bashkuara”Askush Të Mos Mbetet Pas”
 • “Bashkitë Për Në Evropë”
 • “Star 2”

Kryetar i Bashkisë:                                                   Gjon Gjonaj

Kryetar i Këshllit Bashkiak:                                   Enver Sulejmani

Numri i anëtarëve të Këshillit Bashkiak:               15 Këshilltarë

Numri total i punonjëve të bashkisë                       265 punonjës