Projektligji Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore

Shkodër
April 11, 2018

Projektligji Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore

Ky ligj ka për objekt:

a) përcaktimin e rregullave, parimeve dhe procedurave të financimit të njësive të vetëqeverisjes vendore, përfshirë të ardhurat e veta nga taksat dhe tarifat vendore, taksat e ndara; transfertat nga buxheti i shtetit, si dhe të ardhurat e tjera të parashikuara me ligj.

b) përcaktimin e rregullave bazë për madhësinë dhe ndarjen e transfertave të qeverisjes qëndore tek njësitë e vetqeverisjes vendore,

c) përcaktimin e rregullave për politikat, instrumentet dhe procedurat për menaxhimin e financave publike në nivel vendor.

d) çështje të tjera të rëndësishme për financimin e funksioneve të vetëqeverisjes vendore.

Projektligji Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore 9 Janar 2017