Ligje

LIGJE 

LIGJI PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006, “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRSHUAR

PËR SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

PËR BUXHETIN E VITIT 2016

PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

PËR BUXHETIN E VITIT 2017

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, FAZA I, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE, DHE KfW FRANKFURT AM MAIN PËR SHËRBIME TË EKSPERTËVE NDAJ PËRFITUESIT, NË KUADRIN E STUDIMEVE TË FIZIBILITETIT, PËR PROGRAMIN “INFRASTRUKTURA BASHKIAKE III/IV”, TË FINANCUAR NGA FONDE TË VEÇANTA, TË SIGURUARA NGA QEVERIA GJERMANE

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, FAZA I, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE, DHE KfW FRANKFURT AM MAIN PËR FUQIZIMIN INSTITUCIONAL PËR PROGRAMIN “INFRASTRUKTURA BASHKIAKE III/IV”, FURNIZIMI ME UJË DHE KANALIZIME PËR VENDNDODHJET BERAT-KUÇOVË, DELVINË, GJIROKASTËR, KAMËZ, LIBRAZHD DHE LUSHNJË

PËR NDARJEN ADMINISTRATIVOTERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

PËR PREFEKTIN E QARKUT

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9270, DATË 29.7.2004, “PËR SISTEMIN E ADRESAVE”, TË NDRYSHUAR

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS PËR KONTROLLIN E LËNDËVE NARKOTIKE DHE ZBATIMIN E LIGJIT

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES KUADËR TË HUAS NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE, QË PËRFAQËSON REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, DHE BANKËS PËR ZHVILLIM TË KËSHILLIT TË EUROPËS PËR PROJEKTIN E REHABILITIMIT TË SPITALIT RAJONAL TË SHKODRËS, FAZA E TRETË

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR TË FINANCIMIT NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS PËR ZHVILLIM TË KËSHILLIT TË EVROPËS PËR PUNËT E KOMUNITETIT IV TË FONDIT SHQIPTAR TË ZHVILLIMIT, PROJEKTI “ZHVILLIMI I ALPEVE SHQIPTARE DHE ZONAVE BREGDETARE”

PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 171/2014, “PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE TË KALIMIT TË TOKËS BUJQËSORE TË ISH-NDËRMARRJEVE BUJQËSORE NË PRONËSI TË PËRFITUESVE”

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES SË HUAS DHE PROJEKTIT NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE, E OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT SHA, SI AGJENCIA E ZBATIMIT TË PROJEKTIT, DHE KFW FRANKFURT AM MAIN PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “LINJA E TRANSMETIMIT 400 KILOVOLT SHQIPËRI–KOSOVË (TIRANË– PRISHTINË)”, NËPËRMJET NJË HUAJE PREJ 42 000 000 EUROSH

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 69/2012 “PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9385, DATË 4.5.2005, “PËR PYJET DHE SHËRBIMIN PYJOR”, TË NDRYSHUAR

PËR ADMINISTRIMIN E UJITJES DHE TË KULLIMIT

PËR RATIFIKIMIN E NDRYSHIMEVE NË MARRËVESHJEN E HUAS NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE, DHE KfW FRANKFURT AM MAIN PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT “– FURNIZIMI ME UJË DHE KANALIZIME PËR QYTETET LEZHË, GJIROKASTËR, ”DHE NË MARRËVESHJEN E HUAS A NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE, DHE KfW FRANKFURT AM MAIN PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT “- FURNIZIMI ME UJË DHE KANALIZIME PËR QYTETET BERAT, FIER, KAMZË, ”

PËR SHPALLJEN E MORATORIUMIT NË PYJE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË