Gjirokastër
April 12, 2018
Dropull
April 12, 2018

Konispol

Bashkia Konispol

Sipërfaqja: 221.88 km2

Popullsia: 8245

Njesi administrative       Nr.banore     Nr.familje

* Konispol                            2123             1056

* Markat                               1859              931

* Xarrë                                  4,263            2171

GJITHESEJ                        8,245            4158

Numri i fshatrave: 15

Fshatra Turistikë: Mursi, Xarrë

Pozita Gjeografike

Bashkia Konispol kufizohet me bashkinë Finiq në veri dhe me bashkinë Sarandë në veri-perëndim.

Profili

Bashkia e Konispolit ka si aktivitet kryesor ekonomik bujqësinë dhe blegtorinë si dhe tregtinë ndërkufitare me Greqinë. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka përfshirë bashkinë e Konispolit në projektin “Rilindja Urbane” duke rikualifikuar qendrën e qytetit.

Zhvillimi ekonomik

Një pjesë e popullsisë shërben në sektorin e transportit për qëllime turistike në Sarandë ose për transportin ndërkufitar, ndërsa një pjesë e popullsisë kalon kufirin rregullisht për të punuar përkohësisht në zonat pranë kufirit në Greqi. Bujqësia është e përqendruar te argumet, ullinjtë dhe vreshtat ndërsa zona shfrytëzohet edhe për kullota dimërore për bagëtinë e imët. Në fshatin Xarrë një përpjekje e përbashkët e komunitetit ka krijuar një kooperativë shumë të suksesshme të përqendruar te prodhimi i agrumeve. Infrastruktura e zonës është sistemuar me ndërtimin e rrugëve lidhëse me Sarandën dhe me Finiqin si dhe me rrugën drejt pikës kufitare të Qafë-Botit.

Sfidat me të cilat duhet të përballet Bashkia Konispol

Zhvillimi i bujqësisë dhe blegtorisë duke u bazuar te praktikat e suksesshme të kooperativës së Xarës është një sfidë që duhet të marrë parasysh nevojën për të krijuar kushte të mira jetese për popullsinë duke shmangur në këtë mënyrë emigrimin e mëtejshëm. Krijimi i mundësive për zhvillimin e turizmit në pajtim me natyrën përgjatë bregut të detit kërkon investime publike si dhe planifikim të mirë dhe transparent të zhvillimit.

Financat:

Totali i të ardhurave përbëhet:

90% – Buxheti i Shtetit

10% – Të Ardhurat e Veta

 

 

 

 

 

 

 

Sipërfaqet e gjelbërta në qytet

 

      36.39 m2/ba
Shërbimi i uje dhe kanalizime, mbulimi në %               23.81 %

Edukimi

  • Shkollat e mesme
  • 9-vjecare
  • Kopshte
  • Cerdhe (në total dhe sipas njësive administrative)

 

 

 

Bujqësia

Sipërfaqe pyje dhe kullota në total dhe sipas njësisë administrative  
Siperfaqja bujqësore në total dhe sipas njësive, prodhimet bujqësore më të rëndesishme në total  

4203 ha

Kanale kulluese dhe ujitëse (km) në total dhe sipas njësive administrative  
Mbulimi me kullim dhe vaditje  

 

Sipërmarrja private:

  • Ndërrmarrjet sipas aktivitetit ekonomik

 

 

 

Projektet:

  • “Bashkitë për në Europë”
  • “Star 2”
  • “Program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, Askush të mos mbetet pas”
  • “Bashki të Forta”

Kryetari i bashkisë: Shuaip Beqiri

Kryetari i Këshillit Bashkiak: Aranit Taka

Numri i anëtarëve të Këshillit Bashkiak: 15

Numri i punonjësve të administratës: 121