Përmet
April 12, 2018
Memaliaj
April 12, 2018

Këlcyrë

Bashkia Këlcyrë

Sipërfaqja: 304.65km2

Popullsia: 11,941

Njësi administrative       Nr.banorë     Nr.familje

* Këlcyrë                             5450             1754

* Sukë                                  2620             912

* Dishnicë                            1993             811

* Ballaban                            2035             738

GJITHESEJ                       12098           4215

Numri i fshatrave: 48

Fshatra Turistikë: Malëshovë

Pozita Gjeografike

Këlcyra kufizohet në veri me bashkinë Poliçan, në lindje me Bashkinë Skrapar, në jug me bashkinë Përmet dhe Libohovë dhe në perëndim me Bashkinë Tepelenë dhe Memaliaj.

Profili:

Këlcyra është një qytezë e shtrirë mes maleve Trebeshinë dhe Nemerckë.
Zhvillimi ekonomik

Të ardhurat ekonomike të banorëve janë të ulëta. Ato vijnë nga aktivitete të vogla tregtare dhe shërbimi, por edhe nga bujqësia dhe blegtoria e pakët. Vreshtaria ka pësuar luhatje të ndjeshme, ndërsa kantinat kanë pak peshë në ekonominë e zonës. Bizneset janë të përqendruara në prodhimin e të mirave, bujqësisë pyjeve dhe peshkimit. Në rritje rezultojnë gjithashtu bizneset që operojnë në fushën e tregtisë, akomodimit dhe shërbimit ushqimor në vijim të investimeve të reja në turizëm.

Sfidat me të cilat duhet të përballet Bashkia Këlcyrë

Rikonstruksioni i rrugëve, ndërtimi i urave dhe ujësjellësve, përballimi i përmbytjeve që mund të vijnë nga Vjosa apo dëmeve që shkaktohen nga erozioni konsiderohen çështje që kërkojnë ndërhyrje emergjente për rivitalizimin e bashkisë. Bashkia duhet të rrisë nivelin e të ardhurave duke menaxhuar më mirë fondet pyjore dhe asetet e saj, ndërsa duhet t’u ofrojë më shumë mbështetje shtresave në nevojë. Për të rritur potencialin e vet ekonomik, Bashkia e Këlcyrës duhet të hartojë programe turistike, të nxisë mbrojtjen e pasurive natyrore dhe  sidomos të disa kishave bizantine, që rrezikojnë degradimin nga mungesa e gjatë e restaurimeve

Financat:

Totali i të ardhurave përbëhet:

88% – Buxheti i Shtetit

12% – Të Ardhurat e Veta

 

 

 

 

 

 

Bujqësia

Siperfaqe pyje dhe kullota ne total dhe sipas njesise administrative,

 

Nr Njesia Pyje/ha Kullota/ha
1 Kelcyra 1175 2662
2 Deshnica 2849 2113
3 Suka 1482 1625
4 Ballabani 1412 2822
       
  Totali 6918 9165

 

Siperfaqja bujqesore ne total dhe sipas njesive, prodhimet bujqesore me te rendesishme ne total.

Njësitë administrative Tokë Bujqesore (ha)
Ara (ha) Pemishte (ha) Vreshta (ha)
Këlcyrë 790 1.8 6.8
Deshnicë 2365 6 18
Sukë 2172 37.6 27
Ballaban 2398 7 30
Gjithsej 7225 52.4 81.8

 

Ndarja ne menyre analitike e tokes sipas njesive administrative

Nr Nejesia administrative Sip. e tokes sipas kadastres Toka e ndare siaps ligjit/ha Toka e pandare /ha Ne familjeje te trajtuara me ligjin 7501
1 Kelcyra 790   433 357 436
2 Deshnica 2365 1559 806 898
3 Suka 2172 1402 770 1021
4 Ballabani 2398 1561 837 1005
  Shuma 7225 4955 2770 3360

 

Prodhimi bujqesor

Njësitë administrative Drithëra Produkte bujqësore Fruta (t) Vresht (t)
Grure(t) Misër (t) Të ndryshme (t) Patate(t) Fasule (t)
Këlcyrë 210 160 400 1.3 4 60
Deshnicë 290 170 800 10 3 80 180
Sukë 250 160 600 7 4 60 120
Ballaban 120 175 75 40 6 10 45
Gjithsej 870 665 1875 58.3 17 150 405

 

Prodhimet me te rendesishme bujqesore:

 • Drithera 600 ton
 • Perime 400 ton
 • Jonxhe 000 ton
 • Rrush 700 ton

Kanale kulluese dhe ujitese km ne total

 • 95 km

Mbulimi me kullim dhe vaditje.

Tokat are ne lugine vaditen qe te gjitha pasi i mbulohen nga  sistemi i kanalizimit  dhe kjo siperfaqe eshte 350 ha. Pjesa tjeter e tokes are eshte ne terrene malore dhe vaditen pjeserisht me ujrat e burimeve ose te perrenjve malore.

Siperfaqet e gjelbra ne qytet

 • 10 000 m2

Mbulime me ndricim ne zonat urbane dhe rurale.

 • Zona urbane 100% zona rurale 30%

Sherbimi i uje dhe kanalizime, mbulimi ne %

 • 80%

Mbulim me sherbim pastrimi ne %

 • 76%

Edukimi

Shkolla te mesme,

Nr Shkolla te mesme
1 Shkolla e mesme  Kelcyre
2 Shkolla e mesme Suke
3 Shkolla e mesme Ballaban

 

Shkolla 9 vjecare

Nr Arsimi i mesem i ulet

(Shkolla 9-vjecare)

Nesia administrative
1 1-«Kamber Benja» Kelcyre
2 1-«Zyrihana Xhako» Ballaban
3 1-«Lumo Pavari» Suke
4 1-Senican Deshnice

 

Kopshte ne total dhe sipas njesive administrative

Nr Kopeshti  Njesia administrative
1 Kelcyre Kelcyre
2 Bedyqas Deshnice
3 Gorrice Suke
4 Suke Suke
5 Qafe-Suke Suke
6 Ballaban Ballaban

 

Sipermarrja private:

Nderrmarrjet sipas aktivitetit ekonomik:

Trebeshina LTD (Fabrike uji)       Kelcyre

Albanera (Kariere guri)                 Deshnice

Flu-to-ne (Kariere guri)                Deshnice

EIDA shpk Karburant                   Kelcyre

DAS-OIL shpk Karburant            Kelcyre

ANEL-KO shpk Karburant           Kelcyre

DF PETROL Karburant                Deshnice

MUCENJ KONSTRUKT  mander           Kelcyre

Projektet:

 • “Bashkitë për në Europë”
 • “Star 2”
 • “Program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, Askush të mos mbetet pas”
 • “Bashki të Forta”

Kryetari i bashkisë: Klement Ndoni

Kryetari i Këshillit Bashkiak: Nazike Isufaj

Numri i anëtarëve të Këshillit Bashkiak: 15

Numri i punonjësve të administratës: 158