Dropull
April 12, 2018
Skrapar
April 12, 2018

Himarë

Bashkia Himarë

Sipërfaqja: 571.94 km2

Popullsia: 27214

Njesi administrative       Nr.banore     Nr.familje

* Himarë                                13486           3786

* Lukovë                                 9802            3164

* Horë-Vranisht                      3925            1170

GJITHESEJ                          27214          8120

Numri i fshatrave: 24

Fshatra Turistikë: Dhërmi, Vuno, Kuç, Lukovë, Borsh

Pozita Gjeografike

Bashkia e re e Himarë kufizohet në veri me bashkitë Vlorë dhe Selenicë, në lindje me bashkitë Tepelenë, Gjirokastër dhe Delvinë, në jug me bashkinë Sarandë dhe në lindje me detin Jon.

Profili

Himara është një bashki e pasur me burime ekonomike me përqendrim te turizmi, peshkimi, blegtoria e ullishtet, të gjitha produkte dhe shërbime me vlerë të lartë të shtuar. Bashkia e Himarës përveç burimeve të mëdha të turizmit detar disponon resurse të mëdha edhe në turizmin kulturor apo të natyrës. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka përfshirë bashkinë e Himarës në projektin “Rilindja Urbane” duke rikualifikuar shëtitoren buzë detit.

Zhvillimi ekonomik

Resurset bujqësore dhe blegtorale të zonës janë shumë pak të shfrytëzuara. Biznesi rezulton i orientuar drejt ofrimit të shërbimeve, kryesisht në sektorin e “akomodimit dhe shërbimit ushqimor” dhe “tregtisë”.

Sfidat me të cilat duhet të përballet Bashkia Himarë

Zhvillimi i politikave të qarta të ndërtimit, ndalimi i ndërtimeve pa leje, ruajtja dhe mirëmbajtja e trashëgimisë kulturore si dhe gjetja e mënyrave për të shfrytëzuar potencialin ekzistues bujqësor e blegtoral janë sfidat kryesore të bashkisë. Menaxhimi efikas i bujqësisë dhe blegtorisë përmes zhvillimit të agroindustrisë krijon mundësi për të rikthyer në punë një resurs ekonomik i cili ka rëndësi jo vetëm për Himarën por edhe për pjesën tjetër të vendit, veçanërisht potencialin për prodhimin e vajit të ullirit, agrumeve dhe bulmetit.

Financat:

Totali i të ardhurave përbëhet:

65% – Buxheti i Shtetit

35% – Të Ardhurat e Veta

 

 

 

 

 

Bujqësia

Sipërfaqe pyje dhe kullota në total dhe sipas njësisë administrative ………..
Siperfaqja bujqësore në total dhe sipas njësive, prodhimet bujqësore më të rëndesishme në total  

5340 ha

Kanale kulluese dhe ujitëse (km) në total dhe sipas njësive administrative ……………
Mbulimi me kullim dhe vaditje ……………

 

Sipërfaqet e gjelbërta, ndriçimi, shërbim pastrimi

Sipërfaqet e gjelbërta në qytet

 

      36.39 m2/ba
Mbulime me ndricim në zonat urbane dhe rurale

 

………………..
Shërbimi i uje dhe kanalizime, mbulimi në %

 

              23.81 %
Mbulimi me shërbim pastrimi në %

 

……………………

 

Edukimi

  • Shkollat e mesme
  • 9-vjecare
  • Kopshte
  • Cerdhe (në total dhe sipas njësive administrative)

 

 

 

 

 

 

 

Sipërmarrja private:

  • Ndërrmarrjet sipas aktivitetit ekonomik

 

 

 

Projektet:

  • “Bashkitë për në Europë”
  • “Star 2”
  • “Program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, Askush të mos mbetet pas”
  • “Bashki të Forta”

Kryetari i bashkisë: Jorgo Goro

Kryetari i Këshillit Bashkiak: Dhimitër Kapaj

Numri i anëtarëve të Këshillit Bashkiak: 21

Numri i punonjësve të administratës: 184