Konispol
April 12, 2018
Himarë
April 12, 2018

Dropull

Bashkia Dropull

Sipërfaqja: 466.17 km2

Popullsia: 22.685

Njesi administrative       Nr.banore     Nr.familje

* Dropull i Poshtëm            9333             2793

* Dropull i Sipërm              10.305          3159

* Pogon                                3047             957

GJITHESEJ                      22.685          6909

Numri i fshatrave: 41

Fshatra Turistikë: Sotirë, Poliçan

Pozita Gjeografike

Bashkia Dropull kufizohet në veri me bashkitë Libohovë dhe Gjirokastër, në lindje me bashkinë Përmet dhe  në perëndim me bashkitë Finiq dhe Delvinë.

Profili:

Bashkia e Dropullit ka njohur  viteve të   fundit përmirësim  të  infrastrukturës  rrugore në brendësi të fshatrave të vegjël që shtrihen mes kodrave, përgjatë rrugës që lidh Gjirokastrën me Kakavijën. Falë granteve qeveritare, por edhe ndihmave financiare nga Greqia, një pjesë e zonës së Dropullin ka zgjidhur edhe problemet e ujit të pijshëm.

Zhvillimi ekonomik

Bizneset janë të përqendruara në prodhimin e shërbimeve, bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit. Ka nisma të reja  për ferma të vogla bujqësore.

Sfidat me të cilat duhet të përballet Bashkia Dropull

Bashkia e Dropullit duhet të lobojë për financime të reja  për ndërtimin e ujësjellësve  dhe rikonstruksionin e  rrugëve si dhe për mbështetjen e shtresave në nevojë në disa fshatra. Një sfidë tjetër konsiderohet mbrojtja e territorit, sidomos nga aktivitetet e guroreve apo shfrytëzimit të pyjeve pa kriter. Bashkia duhet të hartojë programe të posaçme për sektorin bujqësor, sidomos për shfrytëzimin e Fushës së Dropullit.

Financat:

Totali i të ardhurave përbëhet:

82% – Buxheti i Shtetit

18% – Të Ardhurat e Veta

 

 

 

 

 

 

Bujqësia  

Sipërfaqe pyje dhe kullota në total dhe sipas njësisë administrative,

SIPERFAQE TOTALE PYJE 10.058.77 HA

DROPULL I SIPERM 3237.37 HA

DROPULL I POSHTEM 597 HA

POGON 6223.9 HA

 

SIPERFAQE TOTALE KULLOTA

12.894.4 HA

DROPULL I SIPERM 3673.4 HA

DROPULLI POSHTEM 3.257.8 HA

POGON 5.963.5 HA

Siperfaqja bujqesore ne total dhe sipas njesive,

SIPERFAQE BUJQESORE TOTAL 6411 HA

DROPULL I SIPERM 2800 HA

DROPULL I POSHTEM 3210 HA

POGON   400 HA

Prodhimet bujqesore me te rendesishme ne total.

Drithera 2800 ton

Jonxhe 10000 ton

Rrush 700 ton

Kanale kulluese dhe ujitese km ne total dhe sipas njesive administrative,

KANALET KULLUESE TOTAL 200 KM

DROPULL I SIPERM 87 KM

DROPULL I POSHTEM 95 KM

POGON 18 KM

Mbulimi me kullim dhe vaditje.

SIPERFAQE QE KULLOHET NE TOTAL 5934 HA

SIPERFAQE QE  VADITET NE TOTAL PER 2018 403.14 HA

Mbulime me ndricim ne zonat urbane dhe rurale.

100%

Sherbimi me uje dhe kanalizime, mbulimi ne %

Me uje 100 %

Kanalizime ska %

Mbulim me sherbim pastrimi ne %

70%

Edukimi  

Shkolla te mesme,

2

Shkolla 9 vjecare

2

Kopshte ne total dhe sipas njesive administrative

3 kopshte ne total

1 NE QENDER TE BASHKISE NE JERGUCAT

2 NE NJESINE ADMINISTRATIVE DROPULLI POSHTEM

Projektet:

  • “Bashkitë për në Europë”
  • “Star 2”
  • “Program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, Askush të mos mbetet pas”
  • “Bashki të Forta”

Kryetari i bashkisë: Dhimitraq Toli

Kryetari i Këshillit Bashkiak: Donika Bauci

Numri i anëtarëve të Këshillit Bashkiak: 21

Numri i punonjësve të administratës: 110